Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 §5 του Ν.3146/2003, δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα για την πλήρωση των θέσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χίου στο Τμήμα Προσωπικού από 8/10/2018 έως και 18/10/2018 με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και η αντίστοιχη ΔΟΥ, καθώς και ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
  2. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για την ανεργία
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικά ήτοι: α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφέντα και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρείται ο ενδιαφερόμενος από το κώλυμα επειδή έχει εκτίσει την ποινή του, ή επειδή έχουν αρθεί τα μμέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή επειδή έχει απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει απασχοληθεί στον φορέα μας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) μέσα στο τελευταίο 12μηνο, ούτε έχει απασχοληθεί στο δημόσιο για περισσότερους από οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)μηνών (αρθρ. 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.