Προκήρυξη ΜΑ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ως κατωτέρω:

  • Α΄ Κατηγορία - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις.
  • Β΄ Κατηγορία - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις.
  • Γ΄ Κατηγορία - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https :// applications. migration. gov. gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση.

Για τη Χίο προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις (με εντοπιότητα):

  • 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : α) ECDL 3 ενοτήτων, β) Καλή Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας και γ) Γενική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών
  • 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής με απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : α) Καλή Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας και β) Γενική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών
  • 4 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με απαραίτητο πρόσθετο προσόν τη γενική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση για μία μόνο κατηγορία Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και στην οποία μπορεί να σημειώσει έως δύο προτιμήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα βρουν στη διεύθυνση applications.migration.gov.gr και να την υποβάλουν επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία αποκλειστικά ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30-03-2020).

Οι υποψήφιοι καλούνται, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.