Η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου ΑΕ ΟΤΑ, με διακριτικό τίτλο ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, πρόκειται να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης γραφείου για τη διάρκεια από 01/06/2020 έως 31/05/2021 και με σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με την προοπτική ανανέωσης.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πλήρωση των καθηκόντων της θέσεως εργασίας, που αναφέρονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την εκτέλεση της παροχής των ανωτέρω, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με το 20 Απόσπασμα του 4ου Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης της «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.ΧΙΟΥ» την 08/05/2020, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 09:00 π.μ. έως και την ώρα 09:15 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Χίου (Δημαρχείο), Δημοκρατίας 2, Χίος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης μαζί με την προσφορά σας πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά από τον προσωρινό ανάδοχο:

Α) Υπεύθυνη δήλωση (γνήσιο της υπογραφής) αντί ποινικού μητρώου. Η Υποχρέωση αφορά ιδίως:

  • Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές αυτών
  • Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.

Β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/16).

Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση (γνήσιο της υπογραφής), στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ε) Όποια άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται στην συνημμένη απόφαση.

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών και τις τεχνικές προδιαγραφές, εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.